خانم نرگس آبیار آیا شما تاریخ را تحریف کرده اید؟

امروز مصاحبه مونا ریگی- دختر ۱۷ ساله تروریست معروف، حمید ریگی-را دیدم. در بخشی از این مصاحبه اینجا او در پاسخ به خبرنگار می گوید:« من و خواهر دوقلویم در تهران به دنیا آمدیم و بعد از حدود یک سال و نیم همراه مادرم به پاکستان رفتیم که مادرم را کشتند و مادربزرگ پدری ام ما را نگه داشت و به ایران تحویل نداد»
حال آن که در فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد نشان داده می شود دوقلوهای ریگی درپاکستان به دنیا می آیند و حتی نیروهای ایرانی می خواهند مادر دوقلوها را از پاکستان خارج کنند و به ایران ببرند که با مخالفت مادر مواجه می شوند چرا که او نمی خواهد دوقلوهایش تنها باشند.
خب این، اتفاق کوچکی نیست که بشود آن را اقتضای فیلم دانست. اصلا چه دلیلی دارد چنین تحریفی انجام شود؟
به نظر می رسد خانم آبیار به خاطر جذابیت فیلمش به خود حق داده، چنین تاریخ را تحریف کند.

امروز مصاحبه مونا ریگی- دختر ۱۷ ساله تروریست معروف، حمید ریگی-را دیدم. در بخشی از این مصاحبه اینجا او در پاسخ به خبرنگار می گوید:« من و خواهر دوقلویم در تهران به دنیا آمدیم و بعد از حدود یک سال و نیم همراه مادرم به پاکستان رفتیم که مادرم را کشتند و مادربزرگ پدری ام ما را نگه داشت و به ایران تحویل نداد»

حال آن که در فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد نشان داده می شود دوقلوهای ریگی درپاکستان به دنیا می آیند و حتی نیروهای ایرانی می خواهند مادر دوقلوها را از پاکستان خارج کنند و به ایران ببرند که با مخالفت مادر مواجه می شوند چرا که او نمی خواهد دوقلوهایش تنها باشند.

خب این، اتفاق کوچکی نیست که بشود آن را اقتضای فیلم دانست. اصلا چه دلیلی دارد چنین تحریفی انجام شود؟

به نظر می رسد خانم آبیار به خاطر جذابیت فیلمش به خود حق داده، چنین تاریخ را تحریف کند.