خبرهای خوب از باز شدن گره برجام

در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای به خط پایان خود رسیده بود.و همه خبرها حکایت از شکست مذاکرات هسته ای داشت به یکباره ورق در حال برگشتن است و برای اولین بار خبرهای خوبی درباره برجام از اردوگاه دولت به گوش می رسد.

در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای به خط پایان خود رسیده بود.و همه خبرها حکایت از شکست مذاکرات هسته ای داشت به یکباره ورق در حال برگشتن است و برای اولین بار خبرهای خوبی درباره برجام از اردوگاه دولت به گوش می رسد.