خشکسالی و بحران اقلیمی زمینه‌ساز داعش!

این روزها به تناوب در معرض طوفانهای گرد و غبار قرار گرفته ایم. طوفان های گرد و غبار و شن مرز نمی شناسند.

این روزها به تناوب در معرض طوفانهای گرد و غبار قرار گرفته ایم. طوفان های گرد و غبار و شن مرز نمی شناسند.