خطر کمپین‌ «خون‌شویی» نسبت به کمپین‌ «زندگی نرمال»

از تمام آزارهای سیستماتیک روانی که جریان‌های ایران‌ستیز و اپوزیسیون موسوم به برانداز خارج از کشور، در این چند سال بر جامعه ایران اعمال کردند، شاید این آخرین کمپین «خون‌شویی» از همه آثار روانی و اجتماعی مخرب‌تری داشته باشد.

از تمام آزارهای سیستماتیک روانی که جریان‌های ایران‌ستیز و اپوزیسیون موسوم به برانداز خارج از کشور، در این چند سال بر جامعه ایران اعمال کردند، شاید این آخرین کمپین «خون‌شویی» از همه آثار روانی و اجتماعی مخرب‌تری داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.