خواستگاری یا سوداگری؟

با تصویب قانون کاهش مجازات های تعزیری،بهره مندی از کیفیات مخففه ی اجرای مجازات ها از جمله زندان در سیاست جنایی نظام قضایی ایران لحاظ شده که استفاده ی محکوم علیه از پابند الکترونیکی یکی از این کیفیات مخففه است.

با تصویب قانون کاهش مجازات های تعزیری،بهره مندی از کیفیات مخففه ی اجرای مجازات ها از جمله زندان در سیاست جنایی نظام قضایی ایران لحاظ شده که استفاده ی محکوم علیه از پابند الکترونیکی یکی از این کیفیات مخففه است.