داستان کتابی که شکل حقیقت تاریخی گرفت!

«غاده الاندلس» همان کتابی است که داستان اندلس و سقوط آن را به صورت «روایه» یا «داستان» به قصد هشیار کردن مصری های اواخر قرن نوزدهم حکایت کرد و ساخت.

«غاده الاندلس» همان کتابی است که داستان اندلس و سقوط آن را به صورت «روایه» یا «داستان» به قصد هشیار کردن مصری های اواخر قرن نوزدهم حکایت کرد و ساخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.