در توهم ستیز با غربِ غرب!

گر چه غرب فکری با غرب جغرافیایی متفاوت است، اما غربِ غرب نقطه آمال خیلی از مدعیان است!

گر چه غرب فکری با غرب جغرافیایی متفاوت است، اما غربِ غرب نقطه آمال خیلی از مدعیان است!