در سایه شاه؛ روایت ۳۳ سال حکومت‌داری بر اصفهان

ما در مطالعه کتاب « در سایه شاه»، با اثری متفاوت درباره ظل السلطان و اصفهان روبرو هستیم.

ما در مطالعه کتاب « در سایه شاه»، با اثری متفاوت درباره ظل السلطان و اصفهان روبرو هستیم.