در سوگ علی رضاقلی

در بازگشت به ایران برغم امیدهای اولیه‌اش به انقلاب و مدتی اشتغال در نهادها به‌دلیل صداقت و صراحت انتقادی از مناصب دولتی فاصله گرفت و به مطالعه و پژوهش در تاریخ اجتماعی ایران روی آورد و به بررسی کارنامه‌ی اصلاح‌گران از قائم مقام و امیرکبیر تا مصدق مشغول شد و تحقیق پیرامون نظریه‌های توسعه پایدار که در آثار شهرت یافته‌اش پیرامون «جامعه‌شناسی خودکامگی و نخبه‌کشی» منعکس و منتشر شد.
در سال‌های گذشته نیز همچنان در این راستا به تلاش فرهنگی خود برای راه‌یابی و برون رفت از بحران‌های تودرتوی اجتماعی در مسیر توسعه‌ای متوازن و پایدار و تعالی‌جویی معنوی و اخلاقی (با تعهد به اصول استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی) ادامه می‌داد.
درگذشت این جامعه‌شناس و پژوهش‌گر ارجمند را به همسر فرهیخته‌ی ایشان سرکار خانم ثریا همت‌آزاد و فرزندان عزیزشان تسلیت می‌گوییم.

در بازگشت به ایران برغم امیدهای اولیه‌اش به انقلاب و مدتی اشتغال در نهادها به‌دلیل صداقت و صراحت انتقادی از مناصب دولتی فاصله گرفت و به مطالعه و پژوهش در تاریخ اجتماعی ایران روی آورد و به بررسی کارنامه‌ی اصلاح‌گران از قائم مقام و امیرکبیر تا مصدق مشغول شد و تحقیق پیرامون نظریه‌های توسعه پایدار که در آثار شهرت یافته‌اش پیرامون «جامعه‌شناسی خودکامگی و نخبه‌کشی» منعکس و منتشر شد.

در سال‌های گذشته نیز همچنان در این راستا به تلاش فرهنگی خود برای راه‌یابی و برون رفت از بحران‌های تودرتوی اجتماعی در مسیر توسعه‌ای متوازن و پایدار و تعالی‌جویی معنوی و اخلاقی (با تعهد به اصول استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی) ادامه می‌داد.

درگذشت این جامعه‌شناس و پژوهش‌گر ارجمند را به همسر فرهیخته‌ی ایشان سرکار خانم ثریا همت‌آزاد و فرزندان عزیزشان تسلیت می‌گوییم.