دلیل تخریب‌ وسیع سیل‌های اخیر چه بود؟

در آغاز لازم است یادآورم شوم که این یادداشت با همکاری مشترک آقای مهدی معتق نگاشته شده است.

در آغاز لازم است یادآورم شوم که این یادداشت با همکاری مشترک آقای مهدی معتق نگاشته شده است.