دورهمی کودکان و نوجوانان شیرازی را سیاسی نکنید

در مواجهه با برخی اخبار و حواشی،سکوت و بی اهمیت جلوه دادن موضوع،علی رغم علم و اطلاع به در کار بودن دست های پشت پرده، نهایت درایت و اتخاذ رفتار مدبرانه است تا تیر معاندان نه به هدف بلکه به سنگ لحد بخورد.

در مواجهه با برخی اخبار و حواشی،سکوت و بی اهمیت جلوه دادن موضوع،علی رغم علم و اطلاع به در کار بودن دست های پشت پرده، نهایت درایت و اتخاذ رفتار مدبرانه است تا تیر معاندان نه به هدف بلکه به سنگ لحد بخورد.