دولت ، مجلس دریاچه ارومیه را دریابید

کشور ما عملا با برنامه ریزی و نظام دیوان سالاری و بودجه نویسی متمرکز اداره می شود.
خواسته های استان ها در سیستم تلفیق بودجه سازمان برنامه و کمیسیون تلفیق مجلس دستخوش چانه زنی می شود و در نهایت استان هایی که نمایندگان بیشتر و منسجم تر در مجلس دارند برنده می شوند.
جنوبی ها نفت را از خود می دانند ، مسئولین چپ و راست اصفهانی در گرفتن امکانات با هم متحد می شوند و خراسانی ها به نحو دیگری از جذب بودجه بیشتری بهره مند می شوند این ها هیچ کدام بد نیست ولی اگر به استان های دیگر توجه کافی نشود آثار نامناسبی خواهد داشت و استان های دیگر معمولا در جذب بودجه و تعریف پروژه های ملی و آبادانی عقب می مانند.
دریاچه ارومیه ارزش ملی دارد و حفظ و نگهداشت آن نیاز به همت ملی دارد. یک ایران است و یک دریاچه زیبای ارومیه.
فقط تلاش همه جانبه از سوی دولت و مجلس می تواند این در گرانبها را نجات دهد.
حساس باشیم که زیباترین جاذبه گردشگری که می تواند درآمدزا باشد و دارای جاذبه توریستی است نفس های آخر را می کشد و در حالی که سال ها است مسئولین در سفر به این استان و یا زمان انتخابات شعار احیای دریاچه را می دهند ولی بعد ف..

کشور ما عملا با برنامه ریزی و نظام دیوان سالاری و بودجه نویسی متمرکز اداره می شود.

خواسته های استان ها در سیستم تلفیق بودجه سازمان برنامه و کمیسیون تلفیق مجلس دستخوش چانه زنی می شود و در نهایت استان هایی که نمایندگان بیشتر و منسجم تر در مجلس دارند برنده می شوند.
جنوبی ها نفت را از خود می دانند ، مسئولین چپ و راست اصفهانی در گرفتن امکانات با هم متحد می شوند و خراسانی ها به نحو دیگری از جذب بودجه بیشتری بهره مند می شوند این ها هیچ کدام بد نیست ولی اگر به استان های دیگر توجه کافی نشود آثار نامناسبی خواهد داشت و استان های دیگر معمولا در جذب بودجه و تعریف پروژه های ملی و آبادانی عقب می مانند.
دریاچه ارومیه ارزش ملی دارد و حفظ و نگهداشت آن نیاز به همت ملی دارد. یک ایران است و یک دریاچه زیبای ارومیه.
فقط تلاش همه جانبه از سوی دولت و مجلس می تواند این در گرانبها را نجات دهد.
حساس باشیم که زیباترین جاذبه گردشگری که می تواند درآمدزا باشد و دارای جاذبه توریستی است نفس های آخر را می کشد و در حالی که سال ها است مسئولین در سفر به این استان و یا زمان انتخابات شعار احیای دریاچه را می دهند ولی بعد فراموش می کنند و در عمل اتفاقی نمی افتد.
به نظر نگارنده موضوع آنقدر اهمیت دارد که دولت و مجلس با ایجاد کارگروه مشترک در وهله اول اقدامات فوری برای حفظ و بهبود دریاچه را انجام دهند و در مرحله بعد دستگاه برنامه و بودجه کشور نیروهایش را بسیج کند تا پروژه ملی برای احیا و حفظ این قطب اکو سیستم و گردشگری اگر تعریف نشده تعریف شود و اگر پروژه معرفی شده ولی معطل بودجه مانده با تخصیص بودجه کافی آن را اجرایی کنند.
نگارنده بنا به علتی مدتی با اقوام مختلف ایرانی زندگی کرده است. مردم آذربایجان غربی در نجابت و با فرهنگ بودن کم نظیر هستند و رضایت خاطر مردم این استان مرزی قطعا برای ایران حائز اهمیت است.
به امید روزی که به خاطر آبادی دریاچه ارومیه و رونق این منطقه مرزی ایران " رجب ها" و " الهام ها" غبطه بخورند.