دولت برنامه‌محور و روز شمار وعده‌ها

داشتم به تصویری که در سایت رهبری معظم انقلاب منتشر شده بود و بخشی از سخنان ایشان در ششم شهریور ۱۴۰۰ بیان شده بود نگاه میکردم.

داشتم به تصویری که در سایت رهبری معظم انقلاب منتشر شده بود و بخشی از سخنان ایشان در ششم شهریور ۱۴۰۰ بیان شده بود نگاه میکردم.