دولت رئیسی رادیکال تر می شود؟

ضرورت رادیکالیزه شدن دولت آقای رئیسی در شرایط کنونی و در آستانه شکل گیری برجام، دارای کارکرد ممانعت از ریزش نیروها و تضیف جدی پایگاه رای دولت و تندروها در انتخابات ۱۴۰۲ است . قطبی سازی امور، در چارچوب مباحثی چون حجاب، بحث بانیان وضع موجود، و … در این چارچوب قابل ارزیابی است.

ضرورت رادیکالیزه شدن دولت آقای رئیسی در شرایط کنونی و در آستانه شکل گیری برجام، دارای کارکرد ممانعت از ریزش نیروها و تضیف جدی پایگاه رای دولت و تندروها در انتخابات ۱۴۰۲ است . قطبی سازی امور، در چارچوب مباحثی چون حجاب، بحث بانیان وضع موجود، و … در این چارچوب قابل ارزیابی است.