دولت سیزدهم و شرطی نکردن مذاکرات

حضرت آیت الله خامنه ای به تاریخ ۰۶/۰۸/ ۱۴۰۱ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت یکی از توفیقات دولت سیزدهم را شرطی نکردن حوادث کشور دانستتند

حضرت آیت الله خامنه ای به تاریخ ۰۶/۰۸/ ۱۴۰۱ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت یکی از توفیقات دولت سیزدهم را شرطی نکردن حوادث کشور دانستتند