دوپارگی اوکراین و خطر نادیده گرفتن تاریخ

اوکراین غربی به شدت اروپاگراست و متمایل به الحاق به اروپا و بخش شرقی‌اش مخصوصا آنهایی که نزدیک به مرزهای روسیه هستند که بسیاری از آنها هم روس‌تبار هستند، خواهان نزدیکی به روسیه هستند

اوکراین غربی به شدت اروپاگراست و متمایل به الحاق به اروپا و بخش شرقی‌اش مخصوصا آنهایی که نزدیک به مرزهای روسیه هستند که بسیاری از آنها هم روس‌تبار هستند، خواهان نزدیکی به روسیه هستند