دو راهکار فوری برای کاهش رنج فوت مهسا امینی

درپی حادثه ناگوار فوت مهسا امینی و برخی دیگر حوادث و رویدادهای سالهای اخیر که سرجمع آن به کاهش اعتماد عمومی و بدبینی روانی جامعه انجامیده است شاید ضرورت یافتن راهکارهای برون رفت از چنین فضاهایی امروز بیش از هر زمان دیگری برای جامعه و نظام ضروری می نمایاند.
لزوم یافتن راه حل های مختلف از ان جهت بسیار مهم است که نشاندهنده توان نظام برای اصلاح فرایندهای ناصحیح خود بوده و این امیدواری را در احاد جامعه زنده می کند که این سیستم توان حل مسائل مهم در درون خود را دارد و این مهم به افزایش هواخواهی و مشروعیت می انجامد.
از سوی دیگر رهاکردن افکار عمومی در دامن بی اطلاعی و عدم شفافیت علاوه بر ذهنیت سازی منفی برای مردم می تواند به شکاف اجتماعی و تعمیق آن تا حد بی اعتمادی و سرخوردگی بیانجامد.لذا بر عقلای قوم است که برای برون رفت از شرایط بحرانی فعلی به دو راهکار فوری بیاندیشند که عبادتند از:
۱- شفاف سازی فوری
در حوادث و اتفاقات روزمره با توجه به گستردگی دنیای ارتباطات و توسعه شتابان شبکه های اجتماعی سرعت بخشی به اخبار صحیح و بدون حاشیه ولی مبتنی بر واقعیت می تواند به کاهش آلام و اقناع سازی بهتر مر..

درپی حادثه ناگوار فوت مهسا امینی و برخی دیگر حوادث و رویدادهای سالهای اخیر که سرجمع آن به کاهش اعتماد عمومی و بدبینی روانی جامعه انجامیده است شاید ضرورت یافتن راهکارهای برون رفت از چنین فضاهایی امروز بیش از هر زمان دیگری برای جامعه و نظام ضروری می نمایاند.

لزوم یافتن راه حل های مختلف از ان جهت بسیار مهم است که نشاندهنده توان نظام برای اصلاح فرایندهای ناصحیح خود بوده و این امیدواری را در احاد جامعه زنده می کند که این سیستم توان حل مسائل مهم در درون خود را دارد و این مهم به افزایش هواخواهی و مشروعیت می انجامد.

از سوی دیگر رهاکردن افکار عمومی در دامن بی اطلاعی و عدم شفافیت علاوه بر ذهنیت سازی منفی برای مردم می تواند به شکاف اجتماعی و تعمیق آن تا حد بی اعتمادی و سرخوردگی بیانجامد.لذا بر عقلای قوم است که برای برون رفت از شرایط بحرانی فعلی به دو راهکار فوری بیاندیشند که عبادتند از:

۱- شفاف سازی فوری

در حوادث و اتفاقات روزمره با توجه به گستردگی دنیای ارتباطات و توسعه شتابان شبکه های اجتماعی سرعت بخشی به اخبار صحیح و بدون حاشیه ولی مبتنی بر واقعیت می تواند به کاهش آلام و اقناع سازی بهتر مردم بینجامد چرا که در حوادثی مانند فوت مهسا امینی به جهت حساسیت موضوع ، مهندسی افکار عمومی در دست کسانی است که زودتر بتوانند با انتشار اخبار متراکم توجهات را بخود جلب کنند و اطلاع رسانی را فوریت ببخشند. درعین هر نوع تاخیر و عقب انداختن مسائل روشنگرانه در باره حوادث روزانه می توان شائبه هایی ایجاد کند که در نهایت به کاهش اعتماد عمومی می انجامد.

۲- راه اندازی سریع کمیته حقیقت یاب

در حوادث مهم و با حساسیت بالا در جوامع امروزی راهکار موثری بنام تشکیل کمیته حقیقت یاب شیوع یافته است بگونه ای که در بسیاری از رویدادهای ملی و حتی بین المللی این راهکار توانسته به نتایج بسیار امیدوارکننده دست یابد و البته در برخی موارد نیز ناکام مانده است ولی بهره جستن از تجربه کمیته حقیقت یاب در موضوعات مهم سیاسی – امنیتی و حتی اجتماعی توانسته تا حدود زیادی ابهامات را به روشنایی و وضعیت مبهم را به فضای قابل اتکا تبدیل کند. نکته اساسی اینکه موضوع مهمتر از تشکیل «کمیته حقیقت یاب» مشارکت احزاب و گروه های مدنی موافق و منتقد عملکرد گشت ارشاد است که از استقلال و مقبولیت عمومی برخوردارند . به عبارت دیگر با تاسیس نهاد جدید با هدف اعتماد افزایی، باید به نظم جدیدی با هدف اطمینان مردم به نتایج بررسی حوادث برسند. به عبارت دیگر کشور با توسل به چنین سازوکاری است که می توانند شعله های امید را در مردم زنده کنند.

سخن آخر اینکه در گذر زمان امکان دارد جامعه چندین و چند بار این حوادث و اتفاقات ناگوار را تجریه کند ولی عقلای جامعه باید برای این روندهای هزینه ساز بدنبال راههای مسکن و آرام بخش در جامعه باشند چون در این نوع رویدادها تاب و تحمل جامعه شاید طاق شود.