ربودن و تعرض به زن جوان به بهانه جابه‌جایی مسافر و زورگیری بلوار نیایش؛ تکالیف ارکان حاکمیت چیست؟

نظر به اهمیت توجه به مسائل اجتماعی-حاکمیتی و بروز چنین مسائلی تردید داشتم که نقل خاطرات وکیل این هفته را متفاوت از سایر مطالب پیشین با هدف اطلاع رسانی و پیشگیری از چنین مسائلی تنظیم کنم که خبر زورگیری خیایان نیایش تهران همراه با واکنش فرمانده نیروی انتظامی بر تیتر خبرگزاری‌ها از جمله خبرآنلاین نقش بست.

نظر به اهمیت توجه به مسائل اجتماعی-حاکمیتی و بروز چنین مسائلی تردید داشتم که نقل خاطرات وکیل این هفته را متفاوت از سایر مطالب پیشین با هدف اطلاع رسانی و پیشگیری از چنین مسائلی تنظیم کنم که خبر زورگیری خیایان نیایش تهران همراه با واکنش فرمانده نیروی انتظامی بر تیتر خبرگزاری‌ها از جمله خبرآنلاین نقش بست.