ردّ صلاحیت شیرین

انتظامی غیر از دوره دوساله اخیر، در چندین دوره با اکثریت بزرگی از آرای اصحاب رسانه، سمت نمایندگی‌شان را در هیئت نظارت داشت. او یک نویسنده زبردست، بسیار کتابخوان، ژورنالیست حرفه‌ای، مدیر رسانه‌ای موفق، فهیم و کاربلد و آشنا به زیر و بم‌های کار رسانه‌ای است که برخلاف شیوه اکثر روزنامه‌نگاران، جنجال را نمی‌پسندد و حل‌وفصل موضوعات در فضای تعامل را ترجیح می‌دهد. هریک از این خصلتها برای ردصلاحیت او کافی است!
راستش از این ردّ صلاحیت خوشحالم! چون همان‌گونه که پارسال و در انتخابات ریاست‌جمهوری قرار بود همه‌چیز یکدست شود تا همه کارها راست‌و ریست شود بهتر است هیئت نظارت بر مطبوعات هم یکدست شود.
حذف کاندیداهای پرطرفدار ، حتما در میزان مشارکت در انتخابات پیش رو تاثیر منفی خواهد داشت.
برای هیئت نظارت بر مطبوعات و برای همکار محترمی که نماینده مدیران مسئول خواهد شد آرزوی موفقیت می‌کنم، هرچند که این آرزو برآورده نشود.

انتظامی غیر از دوره دوساله اخیر، در چندین دوره با اکثریت بزرگی از آرای اصحاب رسانه، سمت نمایندگی‌شان را در هیئت نظارت داشت. او یک نویسنده زبردست، بسیار کتابخوان، ژورنالیست حرفه‌ای، مدیر رسانه‌ای موفق، فهیم و کاربلد و آشنا به زیر و بم‌های کار رسانه‌ای است که برخلاف شیوه اکثر روزنامه‌نگاران، جنجال را نمی‌پسندد و حل‌وفصل موضوعات در فضای تعامل را ترجیح می‌دهد. هریک از این خصلتها برای ردصلاحیت او کافی است!

راستش از این ردّ صلاحیت خوشحالم! چون همان‌گونه که پارسال و در انتخابات ریاست‌جمهوری قرار بود همه‌چیز یکدست شود تا همه کارها راست‌و ریست شود بهتر است هیئت نظارت بر مطبوعات هم یکدست شود.

حذف کاندیداهای پرطرفدار ، حتما در میزان مشارکت در انتخابات پیش رو تاثیر منفی خواهد داشت.

برای هیئت نظارت بر مطبوعات و برای همکار محترمی که نماینده مدیران مسئول خواهد شد آرزوی موفقیت می‌کنم، هرچند که این آرزو برآورده نشود.