رفتارهای یکسان و تاثیر آن در انسان‌های مختلف

یکی از فرازها در دعای شریف سحر، سؤال و درخواست از نور الهی است، «اللهم انی اسئلک من نورک …».

یکی از فرازها در دعای شریف سحر، سؤال و درخواست از نور الهی است، «اللهم انی اسئلک من نورک …».