رهگیری دشمن در روز اول

چهل و سومین سالگرد حمله حکومت صدام و رژیم بعثی عراق و همپیمانان و شریکان صدام به جمهوری اسلامی ایران و دفاع مقدس آغاز شده است.

چهل و سومین سالگرد حمله حکومت صدام و رژیم بعثی عراق و همپیمانان و شریکان صدام به جمهوری اسلامی ایران و دفاع مقدس آغاز شده است.