روایت ۵۵ سال دوستی با سیدمحمود دعایی

با آقای دعایی در نجف اشرف آشنا شدیم. امام خمینی در مهرماه سال ۱۳۴۴ به نجف اشرف تبعید شدند.

با آقای دعایی در نجف اشرف آشنا شدیم. امام خمینی در مهرماه سال ۱۳۴۴ به نجف اشرف تبعید شدند.