روزی که تهران آلوده‌ترین شهر جهان شد

در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش فعالیت‌های انسانی و خشکسالی طولانی‌مدت، به ویژه در ایران، فراوانی و شدت توفان‌های گردوغبار افزایش یافته است.

در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش فعالیت‌های انسانی و خشکسالی طولانی‌مدت، به ویژه در ایران، فراوانی و شدت توفان‌های گردوغبار افزایش یافته است.