ریشه حادثه تروریستی مشهد

مقصر اصلی در حوادثی مانند شهادت جانسوز دو طلبه در مشهد چه کسانی هستند؟

مقصر اصلی در حوادثی مانند شهادت جانسوز دو طلبه در مشهد چه کسانی هستند؟