زلزله و تخریب سه استان شمالی کشور

شمالی زیبا با ساختمان‌های رویایی و نماهای دل فریب اما با سازه‌هایی وحشتناک ! خلاصه بررسی و بازدید میدانی بنده از سه استان شمالی کشور می باشد که تصور می کنم باید بصورت فوری برای آن فکری جدی شود در غیر اینصورت …

شمالی زیبا با ساختمان‌های رویایی و نماهای دل فریب اما با سازه‌هایی وحشتناک ! خلاصه بررسی و بازدید میدانی بنده از سه استان شمالی کشور می باشد که تصور می کنم باید بصورت فوری برای آن فکری جدی شود در غیر اینصورت …