زمان‌های با شکوهی که همه چیز مهیاست

ماهی که دعوت شدگان را اهل کرامت الهی معرفی کرده و نفس های روزه داران را در آن دارای فضیلت تسبیح خداوند و ذکرخدا می داند و خواب را دارای ثواب عبادت و اعمال مقبول و دعاهای مستجاب؛ چه زمان های با شکوهی که همه چیز مهیای تقرب به حق تعالی و بخشیده شدن است.
توفیق روزه داری تلاوت قرآن و تدبر در فهم آن، صله رحم، یادآوری گرسنگی و تشنگی روز قیامت، کمک به درماندگان و نیازمندان، احترام به کهن سالان و ملاطفت با کودکان و خویشاوندان، نگاه داشتن زبان از گفتار ناشایست، چشم پوشی از دیدن های ناروا و گوش از شنیدن آنچه نادرست و غیراخلاقی است؛ در یک کلام توبه از گناهان و آراسته شدن به زیور اخلاق الهی که می تواند آثار و برکات ناشی از آن، روزه داران بیدار دل را تا رمضانی دیگر در مقابل معاصی بیمه کند…
خدایا! توفیق عبادت خالصانه و مناجات با خودت را در این ماه گرانقدر که ما را به مهمانی باشکوه خود فراخوانده ای و درک شب قدر را عنایت فرما و ما را از ظلمت جهل و کینه و عناد به نور بندگی خودهدایت فرما.
خداوندا! به ما توفیق ده تا حق الناسی برگردنمان نماند تا به درک فیض ضیافت نورانی رمضان نائل آییم.

ماهی که دعوت شدگان را اهل کرامت الهی معرفی کرده و نفس های روزه داران را در آن دارای فضیلت تسبیح خداوند و ذکرخدا می داند و خواب را دارای ثواب عبادت و اعمال مقبول و دعاهای مستجاب؛ چه زمان های با شکوهی که همه چیز مهیای تقرب به حق تعالی و بخشیده شدن است.

توفیق روزه داری تلاوت قرآن و تدبر در فهم آن، صله رحم، یادآوری گرسنگی و تشنگی روز قیامت، کمک به درماندگان و نیازمندان، احترام به کهن سالان و ملاطفت با کودکان و خویشاوندان، نگاه داشتن زبان از گفتار ناشایست، چشم پوشی از دیدن های ناروا و گوش از شنیدن آنچه نادرست و غیراخلاقی است؛ در یک کلام توبه از گناهان و آراسته شدن به زیور اخلاق الهی که می تواند آثار و برکات ناشی از آن، روزه داران بیدار دل را تا رمضانی دیگر در مقابل معاصی بیمه کند…

خدایا! توفیق عبادت خالصانه و مناجات با خودت را در این ماه گرانقدر که ما را به مهمانی باشکوه خود فراخوانده ای و درک شب قدر را عنایت فرما و ما را از ظلمت جهل و کینه و عناد به نور بندگی خودهدایت فرما.
خداوندا! به ما توفیق ده تا حق الناسی برگردنمان نماند تا به درک فیض ضیافت نورانی رمضان نائل آییم.