زندگی سنتی نسل پدرمان ما و کاهش آسیب‌های اجتماعی

تقریبا همه رویکردها و روش‌های معاصر در سیاستگذاری برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی بر این نکته تکیه دارند که جز از طریق مشارکت گسترده یکایک ذی نفعان و کسانی که در معرض یک آسیب قرار دارند امکان کاستن و یا از میان برداشتن آن آسیب وجود ندارد.

تقریبا همه رویکردها و روش‌های معاصر در سیاستگذاری برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی بر این نکته تکیه دارند که جز از طریق مشارکت گسترده یکایک ذی نفعان و کسانی که در معرض یک آسیب قرار دارند امکان کاستن و یا از میان برداشتن آن آسیب وجود ندارد.