زن پس از تحمل شلاق برای رابطه نامشروع، شوهرش را بابت مهریه بازداشت کرد

طبقه همکف مجتمع کیفری شیراز که برخلاف عنوانی که شهروندان شیرازی برای آن برگزیده اند《 دادگاه گل سرخ》نمایانگرتصویری است از درد و رنج های کسانی که از بدحادثه آنجا به پناه آمده یا آورده شده اند.

طبقه همکف مجتمع کیفری شیراز که برخلاف عنوانی که شهروندان شیرازی برای آن برگزیده اند《 دادگاه گل سرخ》نمایانگرتصویری است از درد و رنج های کسانی که از بدحادثه آنجا به پناه آمده یا آورده شده اند.