سازمان زیباسازی شهر و تبلیغات بدون اخلاق

یکی بود، یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیشکی نبود. ملاحظه می‌کنید حتا آن موقع هم که هیچ‌کس جز خداوند مهربان نبوده، اخلاق بوده؛ که متخلق به اخلاق الهی بودن، زیبنده‌ی انسان‌های کامل و خواسته‌ی دیرین ادیان آسمانی است.

یکی بود، یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیشکی نبود. ملاحظه می‌کنید حتا آن موقع هم که هیچ‌کس جز خداوند مهربان نبوده، اخلاق بوده؛ که متخلق به اخلاق الهی بودن، زیبنده‌ی انسان‌های کامل و خواسته‌ی دیرین ادیان آسمانی است.