سازمان های یتیم

از من خواسته شد تا درباره شایعه فک و اقدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چیزی بنویسم. البته مهم نیست که کانون به چه سازمانی مرتبط است، اول باید دید که در کارش تا چه اندازه موفق بوده و این تغییر ساختاری تا چه اندازه آن را در پیشبرد اهدافش یاری می کند.

از من خواسته شد تا درباره شایعه فک و اقدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چیزی بنویسم. البته مهم نیست که کانون به چه سازمانی مرتبط است، اول باید دید که در کارش تا چه اندازه موفق بوده و این تغییر ساختاری تا چه اندازه آن را در پیشبرد اهدافش یاری می کند.