سانسور امام در صدا و سیما

دوست‌های زیادی دارم که در امر سیاست، هم‌سلیقه نیستیم؛ اما گفتگوی سیاسی داریم. این سنت حسنه‌ای بود که از شهید مظلوم آموخته‌ام. از جمله مواردی که گاه در میان این گفت و شنودها حاصل می‌شد، اینکه چرا صدا و سیما امام را سانسور می‌کند.

دوست‌های زیادی دارم که در امر سیاست، هم‌سلیقه نیستیم؛ اما گفتگوی سیاسی داریم. این سنت حسنه‌ای بود که از شهید مظلوم آموخته‌ام. از جمله مواردی که گاه در میان این گفت و شنودها حاصل می‌شد، اینکه چرا صدا و سیما امام را سانسور می‌کند.