سایه‌بانی از نور در تقاطع آفرینش هنری و شعر شدگی هویت ملی ایرانیان

ریچارد رورتی فیلسوف فقید امریکایی می گوید :دغدغه یک شاعر در واپسین لحظات عمر در فراسوی ترس از مرگ این است که نتواند ، تمایز خود را بیافریند ،نتواند کلمات خود را بسازد ، نتواند “نشان خود را بر زبان حک کند، عمر خود را فقط صرف ور رفتن با قطعات پیش ساخته “کند. این یک اضطرابی بنیادی که برای یک شاعرتوانااست :”هراس از این که خود را فقط یک نسخه بدل یا المثنا بیابد”

ریچارد رورتی فیلسوف فقید امریکایی می گوید :دغدغه یک شاعر در واپسین لحظات عمر در فراسوی ترس از مرگ این است که نتواند ، تمایز خود را بیافریند ،نتواند کلمات خود را بسازد ، نتواند "نشان خود را بر زبان حک کند، عمر خود را فقط صرف ور رفتن با قطعات پیش ساخته "کند. این یک اضطرابی بنیادی که برای یک شاعرتوانااست :"هراس از این که خود را فقط یک نسخه بدل یا المثنا بیابد"