«سایه» و سیاه مشق

ابتهاج در سن و سال خوبی ُمرد. مرد بلند بالا صبورو فروتنی که به همان آرامی خاموش شد.

ابتهاج در سن و سال خوبی ُمرد. مرد بلند بالا صبورو فروتنی که به همان آرامی خاموش شد.