سرفه قناری و سکته کلمات؛ داستان انزوایی خود خواسته استاد حکیمی

تصویربرداری مستند «سرفه قناری و سکته کلمات» تمام شد و تدوین این مستند آغاز شده است.

تصویربرداری مستند «سرفه قناری و سکته کلمات» تمام شد و تدوین این مستند آغاز شده است.