سرنوشت مذاکرات احیای برجام

هرچه قدر خبرهای مثبتی از گسترش ارتباط ایران با روسیه و چین به گوش می‌رسد، اخبار مذاکرات احیای برجام مبهم است و مشخص نیست که سرنوشت آن چه می‌شود.

هرچه قدر خبرهای مثبتی از گسترش ارتباط ایران با روسیه و چین به گوش می‌رسد، اخبار مذاکرات احیای برجام مبهم است و مشخص نیست که سرنوشت آن چه می‌شود.