سنت علم سیاست در ایران

مدرسه سیاسی در تهران موقعیت ممتازی داشت و از بهترین مدرسه‌های پایتخت به‌شمار می‌رفت. داوطلبان این مدرسه اکثرا شاگردان دارالفنون و علمیه بودند.

مدرسه سیاسی در تهران موقعیت ممتازی داشت و از بهترین مدرسه‌های پایتخت به‌شمار می‌رفت. داوطلبان این مدرسه اکثرا شاگردان دارالفنون و علمیه بودند.