سوگوار دو عزیزی که نوروز بار سفر دنیا بستند

علی رضاقلی، پژوهشگر و نویسنده و جامعه‌شناسی که سیاست می‌دانست و مهم‌تر از همه چشم‌اندازی تاریخی به مسائل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی داشت، از میان ما رفت. این مرد اندیشمند با دو کتاب معروف جامعه‌شناسی نخبه‌کشی و جامعه‌شناسی خودکامگی، درکی روشن و عمیق از وضعیت جامعه ایران پیش روی طیف وسیعی از خوانندگان گذاشت.
او که دلش برای ایران و ایرانی و سرنوشت هردو می‌تپید با زبانی قابل فهم نشان داد چرا در ساختار غلط نباید منتظر نتیجه درست نشست. روحش شاد و اندیشه‌اش پویا و اثرگذار باد.
و حسین عبداللهی، این مرد بزرگ که چه “جوان افتاد”، ضایعه دیگری بود برای جامعه مطبوعات ایران. آقای عبداللهی، مدیر مسئول توانا و دلسوز و کاربلد و متعهد روزنامه آرمان ملی هم به ناگهان قصد رفتن کرد.
مردی هدفمند در روزنامه‌نگاری و بی‌پروا در اندیشه و معتدل در رفتار و صمیمی با همکاران و مردم. این فقدان را به جامعه مطبوعاتی ایران، همکاران و خانواده گرامیش تسلیت می‌گویم.

علی رضاقلی، پژوهشگر و نویسنده و جامعه‌شناسی که سیاست می‌دانست و مهم‌تر از همه چشم‌اندازی تاریخی به مسائل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی داشت، از میان ما رفت. این مرد اندیشمند با دو کتاب معروف جامعه‌شناسی نخبه‌کشی و جامعه‌شناسی خودکامگی، درکی روشن و عمیق از وضعیت جامعه ایران پیش روی طیف وسیعی از خوانندگان گذاشت.
او که دلش برای ایران و ایرانی و سرنوشت هردو می‌تپید با زبانی قابل فهم نشان داد چرا در ساختار غلط نباید منتظر نتیجه درست نشست. روحش شاد و اندیشه‌اش پویا و اثرگذار باد.

و حسین عبداللهی، این مرد بزرگ که چه "جوان افتاد"، ضایعه دیگری بود برای جامعه مطبوعات ایران. آقای عبداللهی، مدیر مسئول توانا و دلسوز و کاربلد و متعهد روزنامه آرمان ملی هم به ناگهان قصد رفتن کرد.
مردی هدفمند در روزنامه‌نگاری و بی‌پروا در اندیشه و معتدل در رفتار و صمیمی با همکاران و مردم. این فقدان را به جامعه مطبوعاتی ایران، همکاران و خانواده گرامیش تسلیت می‌گویم.