سیاست‌گذاری‌های اجتماعی نمی‌تواند از بالا به پایین باشد

ما در حوزه اجتماعی نیاز به گفت‌وگوی اجتماعی کاربردیِ فراوانی داریم. مهم است که تجارب و دانسته‌هایمان را ثبت کرده و به اشکال مختلف به اشتراک بگذاریم، چراکه فرصت ذی قیمتی برای سیاست‌گذاری اجتماعی به نحو مناسب‌تری است.

ما در حوزه اجتماعی نیاز به گفت‌وگوی اجتماعی کاربردیِ فراوانی داریم. مهم است که تجارب و دانسته‌هایمان را ثبت کرده و به اشکال مختلف به اشتراک بگذاریم، چراکه فرصت ذی قیمتی برای سیاست‌گذاری اجتماعی به نحو مناسب‌تری است.