سیاه چاله مارکسیسم

تکراری عجیب در رویدادهای سیاسی تاریخ معاصر ایران وجود دارد و تبعات و کارکردهای هر یک از این بحران‌ها رویارویی جامعه و حکومت در روایتی چپ‌گرایانه است.

تکراری عجیب در رویدادهای سیاسی تاریخ معاصر ایران وجود دارد و تبعات و کارکردهای هر یک از این بحران‌ها رویارویی جامعه و حکومت در روایتی چپ‌گرایانه است.