سیدمحمود دعایی؛ او برای وصل کردن آمده بود

شخصیت مرحوم دعایی کاملاً ممتاز و الگویی دلپذیر برای جامعه اسلامی بود.

شخصیت مرحوم دعایی کاملاً ممتاز و الگویی دلپذیر برای جامعه اسلامی بود.