سید محمود دعایی؛ میاندارِ مهربان

در زمانه ای که بیش از هر زمان دیگر به افراد و نهادهای میاندار و میانجی نیاز داریم، ففدان مرحوم دعایی یک ضایعه به شمار می رود.

در زمانه ای که بیش از هر زمان دیگر به افراد و نهادهای میاندار و میانجی نیاز داریم، ففدان مرحوم دعایی یک ضایعه به شمار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.