سیراب نشو لعنتی؛ برای سیل مخوف استهبان

زمین خشک است. هوا بی سابقه گرم است. آب کم است. زمین سیراب نیست. آب نیست.عطش است؛ این ها درست اما دلیل نمی شود سیراب شدن زمین جان هموطنانمان را بگیرد.

زمین خشک است. هوا بی سابقه گرم است. آب کم است. زمین سیراب نیست. آب نیست.عطش است؛ این ها درست اما دلیل نمی شود سیراب شدن زمین جان هموطنانمان را بگیرد.