شادباش میلاد رسول به استقبال سعدی

این شعر در تاریخ ۱۲ ربیع الاول ۱۴۴۴ مطابق با ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱ و به استقبال از سعدی علیه الرحمه در گرامیداشت میلاد پیامبر اعظم سروده شد

این شعر در تاریخ ۱۲ ربیع الاول ۱۴۴۴ مطابق با ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱ و به استقبال از سعدی علیه الرحمه در گرامیداشت میلاد پیامبر اعظم سروده شد