شباهت‌های دلواپسان حقوق ملت در زمان مصدق و مخالفان احیاء برجام

مرور و مطالعه ی مستندات تاریخی حول مسئله ی نفت و کودتای۲۸مرداد انگیزه ای شد تا برای یادداشتی با نگاهی متفاوت پیش از مطالعه ی تاریخ سیاسی ایران، به سراغ منابع کهن تر رفته بلکه در تاریخ ادبیات و فرهنگ عامه ی ایران روایتی متفاوت نسبت به آنچه در سیاست از چگونگی پیدایش و کشف نفت آمده است بیابم.

مرور و مطالعه ی مستندات تاریخی حول مسئله ی نفت و کودتای۲۸مرداد انگیزه ای شد تا برای یادداشتی با نگاهی متفاوت پیش از مطالعه ی تاریخ سیاسی ایران، به سراغ منابع کهن تر رفته بلکه در تاریخ ادبیات و فرهنگ عامه ی ایران روایتی متفاوت نسبت به آنچه در سیاست از چگونگی پیدایش و کشف نفت آمده است بیابم.