شب آرزوها و دعایی برای حل مشکلات ایران زیبا و خسته‌مان

‎‎”لیله الرغائب” ترکیب زیبایی است که حتی اگر هیچ سنت دینی و فرهنگی هم پشتش نباشد، آنقدر خیال‌انگیز و ظریف است که آدم را به رویا بکشاند. لیله الرغائب یعنی هرچه دلت می‌خواهد و به آن رغبت دارد.
‎آرزو آن فضای رها و خلاقیست که از قید و بند واقعیت‌ رها می‌شویم و دست هیچ نوع قانونی به آن نمی‌رسد که محدودش کند. آرزو داشتن یعنی امید داشتن و شب آرزوها فرصت خوبیست برای بریدن از روزمرگی و به شورمندترین امکان‌های خود و زندگی فکر کردن و طلب و درخواست آن از خداوندی که توانایی و خلاقیت محض است.
‎تا جایی که می‌توانید برای خودتان و دوستانتان آرزوهای خوب کنید.
‎من برای شما و شما برای من و ‎همه‌مون برای موفقیت و حل مشکلات ایران زیبا و خسته‌مان.

‎‎"لیله الرغائب" ترکیب زیبایی است که حتی اگر هیچ سنت دینی و فرهنگی هم پشتش نباشد، آنقدر خیال‌انگیز و ظریف است که آدم را به رویا بکشاند. لیله الرغائب یعنی هرچه دلت می‌خواهد و به آن رغبت دارد.

‎آرزو آن فضای رها و خلاقیست که از قید و بند واقعیت‌ رها می‌شویم و دست هیچ نوع قانونی به آن نمی‌رسد که محدودش کند. آرزو داشتن یعنی امید داشتن و شب آرزوها فرصت خوبیست برای بریدن از روزمرگی و به شورمندترین امکان‌های خود و زندگی فکر کردن و طلب و درخواست آن از خداوندی که توانایی و خلاقیت محض است.
‎تا جایی که می‌توانید برای خودتان و دوستانتان آرزوهای خوب کنید.
‎من برای شما و شما برای من و ‎همه‌مون برای موفقیت و حل مشکلات ایران زیبا و خسته‌مان.