شرک و استبداد

نایینی فقیه مشروطه خواه در کتاب “تنبیه الأمة و تنزیه الملة” که به نقد استبداد قاجاری پرداخته، مساله استبداد را فراتر از چارچوب فقهی و سیاسی، به حوزه بررسی و نقد کلامی و اعتقادی می برد.

نایینی فقیه مشروطه خواه در کتاب "تنبیه الأمة و تنزیه الملة" که به نقد استبداد قاجاری پرداخته، مساله استبداد را فراتر از چارچوب فقهی و سیاسی، به حوزه بررسی و نقد کلامی و اعتقادی می برد.