شهرداری محترم تهران، این فرونشست نیست!

هر چه دنیا در علم جلو می رود گویی ما عمدا عقب گرد می زنیم تا همه با هم در یک تراز هم صدا شویم!

هر چه دنیا در علم جلو می رود گویی ما عمدا عقب گرد می زنیم تا همه با هم در یک تراز هم صدا شویم!