شوهر برای فرار از مهریه، زنش را به رابطه با مرد غریبه متهم کرد

مستند به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی چنانچه پس از عقد نکاح، بین زوجین رابطه زناشویی برقرار نشده باشد و مهریه زوجه عندالمطالبه باشد، زوجه حق دارد تا زمانی که مهریه اش را دریافت نکرده از مرد تمکین نکند.

مستند به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی چنانچه پس از عقد نکاح، بین زوجین رابطه زناشویی برقرار نشده باشد و مهریه زوجه عندالمطالبه باشد، زوجه حق دارد تا زمانی که مهریه اش را دریافت نکرده از مرد تمکین نکند.