صداوسیمای ملی علیه تیم ملی!

صداوسیما و در چند ماه اخیر نسبت به تیم ملی سیاست عجیبی را در پیش گرفته است.

صداوسیما و در چند ماه اخیر نسبت به تیم ملی سیاست عجیبی را در پیش گرفته است.