ضربه گروسی به اعتماد ایران

شرایط کنونی در مذاکرات بدیل تاریخی ندارد و نمی‌توان آن را با زمان جنگ تحمیلی یا هر مقطع دیگری شبیه سازی کرد.

شرایط کنونی در مذاکرات بدیل تاریخی ندارد و نمی‌توان آن را با زمان جنگ تحمیلی یا هر مقطع دیگری شبیه سازی کرد.